7.8.2023 - 13.08.2023

Liturgický kalendár

utorok Sv. Dominika, kňaza
streda Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenica, patrónky Európy
štvrtok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
piatok Sv. Kláry, panny
budúca nedeľa 19. cez rok 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre celú rodinu
streda 18:00 + Margita a Štefan
štvrtok 18:00 + Jozefa, Klára, Beáta a rodičia z oboch strán
piatok 18:00
sobota 18:00 ZBP a dar viery pre rodinu
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Počas letných prázdnin nebýva!
11:00 + František, Anička a starí rodičia

Ohlášky: V sobotu o 15:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Antony Bendel a Michaela Bernoláková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste manželským životom.

Púť k Matke Božej na nitriansku Kalváriu: Aj tento rok misionári Verbisti a farnosť Nitra – Kalvária pozývajú na púť k Matke Božej, ktorá sa bude konať v dňoch v dňoch 12. – 13. 8. Je zabezpečený bohatý program pre deti, rodiny, mládež, pre slovensky i maďarsky hovoriacich pútnikov. Hlavné pútnické sv. omše v slovenskom jazyku budú celebrovať v nedeľu o 10:00  nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, v sobotu o 19:00 pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo a sv. omšu v maďarskom jazyku bude v sobotu o 16:30 celebrovať biskup z maďarského Szombathely Mons. Székely János. Počas púte je možné získať pri návšteve chrámu úplné odpustky.

Zbierka: Dnes je v našom kostole zbierka určená pre katolícke masmédia  (hlavne pre rádio Lumen a Tv Lux ako i ostatné kresťanské printové a digitálne média, cez ktoré ohlasujeme evanjelium Ježiša Krista). Vopred PBZ za vaše obety a milodary.

Info: Začali sa práce na fasáde nášho farského kostola. Doteraz sa nám podarilo omaľovať zhruba polovicu kostola, vymeniť bleskozvod, uzemnenie. Prosím o modlitby za Božiu pomoc a ochranu pri prácach.