11.9.2023 - 17.09.2023

Liturgický kalendár

utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie
streda Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
štvrtok Sviatok Povýšenia sv. kríža
piatok Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
sobota Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
budúca nedeľa 24. cez rok 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za duše v očistci
streda 18:00 + Matúš, Juraj a Milan
štvrtok 18:00 ZBP a pokoj v rodine
piatok 08:00

11:00

+ Mária, Michal, Amália, Edmund a Mária

ZBP pre Elenku a Paulínku pri príležitosti ich jubileí

sobota 18:00 Poďakovanie za 80 r. života Alžbety a ZBP do ďalších rokov
Nedeľa 08:00 ZBP pre Katarínu, Petra a Veroniku
09:30 + Ľudmila, Mária a rodičia
11:00 Za farníkov

Od nedele 3.9. sú po prázdninovej prestávke opäť detské sv. omše v nedele o 9:30. Na tieto sv. omše za účasti detí pozývame hlavne rodiny s menšími deťmi, ďalej tretiakov, ktorí sa chystajú na sv. prijímanie tento rok. Deti pozývame, aby sa aktívne zapojili do slávenia sv. omše či už formou čítania, prinášaním obetných darov, miništrovaním, spevom v spevokole…

Slovníky s nálepkami: ako každý rok aj teraz máme pripravené slovníčky na nedeľné sv. omše, do ktorých si deti lepia samolepky, ktoré dostanú po každej sv. omši. Aj takto chceme prispieť k ich radostnejšiemu prežitiu sv.omše. Slovníček si príďte zobrať po skončení do sakristie a dnes aj 1. nálepku.

Biblické stretnutia: V pondelok o 18:30 do kláštora k vincentkám na Šindolku.

Charizmatický večer: V utorok po sv. omši okolo 18:45 bude v kostole večer charizmatických modlitieb a chvál. Ste pozvaní.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky:  Sviatosť manželstva príjmu v našom kostole: v piatok o 15:00 Zoltán Vincze a Simona Hangoniová,  v sobotu o 14:00 Ján Sekereš a Lucia Katerinková a o 15:00 František Kožár a Monika Zelinková. Pomodlime sa za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste manželským životom.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.   Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ ( List Jakubov 5, 14-15) Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Dnes je jesenná zbierka určená pre kňazský seminár, v mene bohoslovcov a predstavených seminára vopred PBZ.