23.4.2023 - 29.04.2023

Liturgický kalendár

utorok Sv. Marka, evanjelistu
sobota Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
budúca nedeľa 4. veľkonočná 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za Dary Ducha Sv.  a Božiu pomoc pre Barborku
streda 18:00 + Ján, Albína a synovia Jozef a Valent
štvrtok 18:00 + Veronika, Vojtech, Mária a Karol
piatok 18:00
sobota 18:00 ZBP pre Agátku
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Za dar viery, Božie milosti a obrátenie pre Juraja
11:00 + Štefan a Margita

Birmovanci: Dnes ešte nebude o 17:00 na fare birmovanecké stretnutie. Najbližšie stretko bude na budúcu nedeľu.

Charizmatický večer: V utorok po sv. omši 18:45 je v kostole večer modlitieb a chvál. Pozývame.

Celodenná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou: Vo štvrtok od 8:00 do 18:00 bude vyložený Pán Ježiš v Oltárnej Sviatosti, aby sme ho celý deň prosili o povolanie do duchovného stavu pre našich mladých chlapcov a dievčatá. Situácia v tomto smere je veľmi vážna, cítime to všetci. Dnes aj v našich kresťanských rodinách je raritou nájsť mladých ľudí, ktorí by túžili po kňazskom alebo rehoľnom povolaní. Prosím, zapášte sa do zoznamu na hodinové služby, aby kostol nebol počas dňa prázdny.

Na sv. omši v sobotu večer o 18:00 budeme udeľovať sviatosť krstu 3 deťom, ktoré sa  chystajú na sv. prijímanie a v detstve neboli pokrstené.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera .“ (1.  list Korinťanom 15,14). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Majáles: Náš farský spevokol organizuje 19.5. v kultúrnom dome pri kostole farský batôžkový majáles. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. PBZ všetkým dobrodincom.